เหรียญที่ระลึก 7 ซม มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี